Coneixeu els usos incorrectes del gerundi?

Ampersand

En aquesta nova entrada sobre recomanacions lingüístiques us volem parlar de les formes impersonals del verb i, sobretot, de com identificar els usos incorrectes del gerundi.

Què és el gerundi?

El gerundi és una de les tres formes impersonals del verb, juntament amb l’infinitiu i el participi. Per al verb anar, per exemple, les tres formes serien anar en infinitiu, anat en participi i anant en gerundi. El gerundi, d’aspecte imperfectiu (acció no acabada), té un caràcter molt proper a l’adverbi i pot actuar alhora com a adverbi i com a verb. Les possibles terminacions del gerundi són -ant-ent, i -int.

Usos incorrectes del gerundi

Gerundi de posterioritat

Segons, l’Optimot, «el gerundi, a diferència del participi, té un valor duratiu i pot establir una relació temporal amb l’oració principal. Així, pot expressar una acció simultània o immediatament anterior a la de l’oració principal, però no una acció posterior». Per exemple:

El gat dormia tot somniant amb ratolins. («mentre somniava», acció simultània)

Havent menjat, el gat es va quedar adormit. després d’haver menjat», acció immediatament anterior)

  El gat ha relliscat caient a terra. > El gat ha relliscat i ha caigut a terra. (acció posterior)

Per tant, com que el gerundi no pot expressar una acció posterior a la del verb principal o una conseqüència d’aquest verb, en aquests casos caldrà recórrer a una altra estructura.

El gat va badallar cansat, quedant adormit a l’instant. El gat va badallar cansat i, tot seguit, es va quedar adormit.

gerundi, usos incorrectes del gerundi, recomanacions lingüístiques

Altres usos incorrectes del gerundi

D’altra banda, el gerundi tampoc no pot fer una funció copulativa i, per tant, haurem de fer servir la conjunció copulativa o altres expressions.

Els gats dormen molt, sent un dels animals que dormen més hores al dia. >  Els gats dormen molt i, de fet, són un dels animals que dormen més hores al dia.

Finalment, el gerundi no actua com a complement d’un nom amb valor especificatiu.

 M’han enviat un article explicant tot de coses interessants sobre els gats. > M’han enviat un article que explicava/on s’explicaven tot de coses interessants sobre els gats.

No obstant això, segons l’Optimot, «aquest ús del gerundi es considera possible quan va acompanyat d’un verb que expressa aparició (aparèixersortireixir) i quan el nom duu un altre complement que precedeix el gerundi». Per exemple:

Ha aparegut un avís de l’Ajuntament amenaçant de multes per als propietaris que no esterilitzin els seus gats.

Expressions per emfasitzar el gerundi

Tot + gerundi

El quantificador tot, quan s’anteposa a un gerundi, emfasitza la idea de simultaneïtat:

Tot venint amb l’autobús, t’he vist passar pel carrer.

Bo i + gerundi

La construcció bo i + gerundi també es fa servir per donar més rellevància al valor de simultaneïtat que expressa el gerundi:

Passejava pel carrer bo i xiulant content.

Per a més informació sobre els usos del gerundi, us recomanem que acudiu a l’Optimot.


Font: Optimot