Traductor vs. intèrpret: què els fa diferents i quan necessitem l’un o l’altre?

Traductor VS intèrpret

Ampersand

En el món de la comunicació interlingüística hi ha dos conceptes que sovint s’utilitzen indistintament per les seves aparents similituds: traductor i intèrpret. Aquestes similituds poden causar confusió en el públic general, que no està acostumat a fer diferència entre aquestes dues professions.

Si busquem traduir al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, veurem que un dels significats és «escriure o dir en un llenguatge (allò que ha estat escrit o dit en un altre)», o sigui que, en certa manera, equipara la traducció amb la interpretació. Això es deu al fet que totes dues faciliten la comunicació entre persones que parlen idiomes diferents. En aquest sentit, podríem pensar que es tracta de termes intercanviables. No obstant això, si aprofundim en les funcions i els rols de cadascuna, veurem que, tot i compartir aquest objectiu, desenvolupen tasques diferents a l’hora de facilitar la comprensió i la comprensió intercultural.

En aquest post explorarem quines són les diferències clau entre traductor i intèrpret, i intentarem aclarir els matisos que fan que siguin figures indispensables en l’àmbit de la comunicació.

Les diferències entre traducció i interpretació

El concepte ampli de traducció fa referència a expressar en una llengua el que s’ha expressat prèviament en una altra. Ara bé, aquesta expressió pot ser oral o escrita, i és aquí on podem establir la primera diferència fonamental entre el traductor i l’intèrpret. El traductor s’encarrega de traduir un text escrit d’una llengua a una altra, mentre que l’intèrpret fa el mateix amb els textos orals, cosa que l’obliga a treballar en la translació en temps real.

L’origen de totes dues figures

Expressar en una llengua el que s’ha expressat prèviament en una altra és una pràctica fonamental en l’intercanvi cultural i la comunicació entre grups lingüístics diferents, i per aquest motiu la seva existència es remunta als inicis de la civilització. És difícil especificar quan va començar aquesta activitat. El que podem dir és que aquest tipus de comunicació va néixer molt abans que aparegués l’escriptura, i per això podem dir que la figura que avui anomenem intèrpret té un origen anterior al del traductor.

Els traductors i els intèrprets han estat fonamentals en moltes etapes de la història, com ara en temps de l’imperi romà o l’egipci, que dominaven una àmplia geografia on es parlaven llengües molt diferents.

En altres moments, com ara en les diverses etapes de la colonització, els intèrprets van permetre la comunicació amb els líders de les poblacions indígenes, que va ser fonamental per establir aliances o negociar termes de rendició o de pau. D’altra banda, també van contribuir a la tasca evangelitzadora dels missioners, ja que la seva faceta de mediadors facilitava la predicació en llengües locals i la difusió del cristianisme.

Més endavant, amb l’increment de la importància de la diplomàcia, els traductors i els intèrprets van tenir un paper crucial en la comunicació entre líders i representants de diversos països en cimeres, tractats i negociacions internacionals. La interpretació simultània, de fet, va ser clau als judicis de Nuremberg, que es consideren el naixement oficial d’aquesta disciplina.

Avui dia, traductors i intèrprets tenen una funció vital per eliminar les barreres lingüístiques i facilitar la comprensió entre diferents cultures i comunitats lingüístiques. La seva contribució és essencial no només per al desenvolupament de les relacions internacionals i la diplomàcia, sinó també per al comerç internacional i la cooperació científica.

Els rols del traductor i de l’intèrpret

Tant els traductors com els intèrprets són molt importants en una àmplia varietat d’àmbits i sectors, ja que la seva feina és essencial per a una comunicació eficaç entre persones que parlen llengües diferents. A continuació, enumerem alguns d’aquests rols.

Els rols del traductor

Els rols de l’intèrpret

Habilitats comunes de traductors i intèrprets

Com hem dit, els traductors i els intèrprets es dediquen a la comunicació interlingüística, i per això algunes de les competències que se’ls exigeixen són comunes, per exemple:

Coneixement d’idiomes

Tant els traductors com els intèrprets han de tenir un nivell alt de competència en almenys dues llengües: la llengua d’origen i la de destinació. Han de tenir un domini sòlid de la gramàtica, el vocabulari, les expressions idiomàtiques i les estructures lingüístiques en les seves llengües de treball.

Comprensió cultural

Els traductors i els intèrprets han de ser sensibles a les particularitats culturals que puguin afectar la interpretació o la traducció del missatge. Comprendre els costums, les tradicions i les normes socials de les cultures implicades és fonamental per poder dur a terme una comunicació efectiva que connecti emocionalment amb el públic.

Adaptabilitat i flexibilitat

La traducció i la interpretació requereixen que els professionals que les duen a terme siguin adaptables i flexibles, en el sentit que han de poder ajustar el seu estil de traducció i interpretació al registre de la llengua, el context, l’audiència i la finalitat del missatge.

Concentració i atenció als detalls

Tant els traductors com els intèrprets requereixen una gran concentració i atenció mentre treballen. Els traductors s’han de centrar en els detalls del text per garantir la precisió, mentre que els intèrprets han d’estar atents per escoltar i transmetre el missatge sense errors.

Ús de la tecnologia

És habitual que els professionals de la traducció i la interpretació utilitzin eines i tecnologies específiques del sector per millorar els resultats de la seva feina. Els traductors poden utilitzar software de traducció assistida per ordinador (TAO) per agilitar el procés amb memòries de traducció i glossaris i mantenir la coherència terminològica, mentre que els intèrprets poden utilitzar equips per a la interpretació simultània i software d’ajuda especialitzat.

Responsabilitat ètica

Tant els traductors com els intèrprets tenen la responsabilitat ètica de mantenir la confidencialitat i la imparcialitat en la seva feina. Han de respectar la privacitat de la informació que processen i evitar expressar la seva pròpia interpretació o biaix personal sobre el contingut.

Diferències entre la tasca de traductor i la d’intèrpret

Tot i que tant els traductors com els intèrprets són professionals de la llengua que treballen per facilitar la comunicació entre llengües diferents, hi ha diferències clau en els enfocaments i les habilitats. Com hem indicat, la diferència fonamental rau en el mitjà en què treballen, és a dir: el text escrit o la parla oral en temps real. A més, aquesta distinció comporta altres diferències, com ara algunes habilitats requerides o el context laboral.

Mitjà de treball: escrit vs. oral

Els traductors estan especialitzats en la traducció de textos escrits que s’han de lliurar en un termini preestablert, de manera que poden dur a terme les investigacions necessàries a mesura que aboquen el text a la llengua de destinació i poden revisar la feina feta abans de lliurar-la. Per la seva banda, els intèrprets treballen «en directe» sobre textos orals, per la qual cosa no poden dur a terme aquesta recerca en aquell moment ni tornar enrere per revisar possibles errors. En aquest cas, el més habitual és preparar els recursos necessaris (glossaris, textos, etc.) abans de començar la interpretació.

Habilitats necessàries

Tot i que les habilitats dels traductors i dels intèrprets han de ser molt similars (de fet, els estudis de traducció i d’interpretació tenen moltes parts en comú), hi ha algunes diferències. Tots dos han de saber investigar i tenir la capacitat de contextualitzar el text per garantir una traducció precisa i culturalment adequada, però els intèrprets també han de perfeccionar una gran capacitat d’escolta, comprensió i processament ràpid de la informació. A més, han de ser àgils mentalment i tenir una memòria a curt termini excel·lent per retenir informació mentre interpreten.

Context de treball

Els traductors generalment treballen en entorns controlats, com ara una oficina o casa seva, on poden accedir a recursos, diccionaris i eines de traducció mentre avancen en el seu projecte. En canvi, els intèrprets sovint actuen en contextos més dinàmics, que solen ser públics o oberts, com ara sales de conferències, tribunals, hospitals o situacions de viatge, i han d’estar preparats per fer front a les situacions canviants.

Ampersand, més de 25 anys de comunicació interlingüística

Des de fa més de dues dècades som el soci lingüístic de confiança d’empreses i particulars que necessiten traduccions escrites (especialitzades, jurades o tècniques). El nostre equip d’experts treballa per oferir serveis de traducció d’alta qualitat en una àmplia gamma d’indústries i sectors, i s’asseguren que els nostres clients puguin comunicar-se de manera eficaç en un món cada vegada més divers i connectat.

Photo by Sigmund on Unsplash