Traducció mèdica: una qüestió de salut

Ampersand

La traducció mèdica s’emmarca dins de la traducció cientificotècnica i requereix protocols i procediments especials que en garanteixin la qualitat atesa la importància d’aquest tipus de documents. És una disciplina amb una terminologia molt específica i que no admet imprecisions o definicions aproximades.

Tipus de documents mèdics

Entre els documents que trobem dins d’aquesta categoria, podem citar assajos clínics i de laboratori, prospectes de medicaments, documents de registre, literatura científica, documentació sobre equips mèdics, documents d’investigació o informes mèdics. Per tant, treballar amb aquests textos és una feina de gran responsabilitat, ja que les conseqüències en cas de mala interpretació del text original podrien arribar a ser greus.

Cadascun d’aquests documents té les seves particularitats i una terminologia específica, per això és vital que aquestes traduccions les facin traductors professionals, amb molta experiència i coneixements amplis en la matèria.

Posem per exemple la documentació relacionada amb medicaments o dispositius mèdics, que s’ha d’adherir a la Directiva 2001/83/CE, que obliga que els prospectes i les etiquetes estiguin redactats en la llengua del país en què es comercialitzen. I no només això, sinó que també s’han de redactar d’una manera determinada segons la funció i el format.

traducció mèdica, medicaments, sector farmacèutic

Un servei en alça

La traducció mèdica és imprescindible per a la transmissió i la comunicació de coneixements mèdics i noves troballes en aquest camp. Vivim en un món globalitzat en què la informació arriba a tot arreu de manera ràpida, i tots hauríem de tenir les mateixes possibilitats d’accés a la medicina, els procediments, els tractaments i els medicaments més moderns. Això només és possible si els professionals poden entendre tota la documentació que hi està relacionada, ja siguin articles d’investigació o instruccions per fer servir els equips mèdics d’última generació. Per tant, aquesta informació s’ha de traduir, i s’ha de traduir bé.

Qui requereix la traducció mèdica? 

La demanda d’aquest tipus de traducció prové tant del sector públic (l’Organització Mundial de la Salut, la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el Departament de Salut de la Generalitat, etc.) com del sector privat (la indústria farmacèutica, el sector editorial, els hospitals, els centres d’investigació, etc.).

A banda d’això, cada cop més usuaris particulars necessiten el servei de traducció mèdica, ja sigui perquè han d’anar a rebre tractament a l’estranger o perquè viuen fora del seu país, on tenen tot l’historial mèdic. Amb la traducció d’historials, informes mèdics o resultats d’analítiques fem que no calgui tornar-se a fer les proves i que no s’endarrereixi l’inici del tractament que el pacient necessita. La traducció acurada d’aquests documents és necessària perquè s’apliquin els tractaments adequats i no pugui sorgir cap problema per causa de la mala interpretació del text.

traducció mèdica, informe mèdic, historial mèdic

Per tot això, a Ampersand donem un tractament especial a la traducció mèdica per garantir-ne la màxima qualitat i tenim la confiança de diferents empreses del sector i organismes públics per al tractament d’aquesta documentació d’acord amb les exigències normatives.