Traducció d’actes

Ampersand

Les actes són documents que atesten per escrit un acte o un esdeveniment de naturalesa jurídica o d’altres tipus: actes notarials, actes de reunions, actes d’un congrés… De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.