Traducció d’arxius XML

XML: arxius etiquetats per a publicacions digitals

XML significa eXtensible Markup Language, i és un format molt complet i ben consolidat d’arxius que es fan servir al món web i també en tota mena de publicacions de continguts que poden adoptar diverses formes. Igual que el llenguatge HTML, marca el format amb etiquetes, tot i que en aquest cas les etiquetes les defineix lliurement l’usuari. Això vol dir que cal processar cada paquet d’arxius de manera particular per detectar les etiquetes i protegir-les durant tot el procés de traducció.