Traducció de resolucions judicials

Les resolucions judicials presenten les determinacions preses pels òrgans judicials competents seguint els tràmits processals que marca la legislació. De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el client no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en tribunals d’altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.