Traducció de resolucions judicials

Les resolucions judicials presenten les determinacions preses pels òrgans judicials competents seguint els tràmits processals que marca la legislació. De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el client no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en tribunals d’altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte