Traducció d'informes d'auditoria

Els informes d’auditoria són documents que reflecteixen la situació econòmica d’una societat. Aquests documents els redacten professionals qualificats que fan un examen complet de la situació per donar a conèixer l’estat patrimonial, financer o de funcionament de la societat en qüestió. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte