Traducció d'informes anuals

Els informes anuals són documents que mostren la situació i el funcionament de l’empresa, i que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria dels administradors. Així mateix, solen anar acompanyats per un informe dels auditoris i es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte