Traducció d’informes anuals

Els informes anuals són documents que mostren la situació i el funcionament de l’empresa, i que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria dels administradors. Així mateix, solen anar acompanyats per un informe dels auditoris i es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.