Traducció d'escriptures

Les escriptures són documents que reflecteixen un acte o acord del qual dóna fe un notari i que s’arxiva al seu protocol: compravendes, relacions laborals, productes financers, fusions d’empreses… De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres