Traducció d’escriptures

Les escriptures són documents que reflecteixen un acte o acord del qual dóna fe un notari i que s’arxiva al seu protocol: compravendes, relacions laborals, productes financers, fusions d’empreses… De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.