Traducció de comptes de pèrdues i guanys

Els comptes de pèrdues i guanys (o comptes de resultats) són documents que mostren com s’han aconseguit els resultats de cada any, i se solen incloure en els comptes anuals que es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.