Traducció de comptes de pèrdues i guanys

Els comptes de pèrdues i guanys (o comptes de resultats) són documents que mostren com s’han aconseguit els resultats de cada any, i se solen incloure en els comptes anuals que es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres