Traducció de catàlegs de productes

Els catàlegs permeten presentar al món la cartera de productes o serveis d’una empresa. Solen ser documents amb un format complex que combinen imatges amb text i, si són digitals, enllaços a diverses seccions de l’arxiu o d’Internet. Si es tradueixen un cop maquetats amb InDesign o un programa similar, és molt important que durant el procés de la traducció no es perdi cap d’aquests elements per tal que el maquetador només hagi de fer alguns ajustos.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte