Traducció de balanços

Els balanços són documents que reflecteixen la situació patrimonial d’una societat i se solen incloure en els comptes anuals que es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

 

 

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Dades de contacte

    Ells ja treballen amb nosaltres