Traducció d’assegurances

Les assegurances són un tipus específic de contracte que assegura un risc a canvi del pagament d’una prima. Aquests documents estan a la disposició dels clients de les asseguradores, que han de traduir tant el contracte d’assegurança com la informació complementària a diversos idiomes perquè els receptors entenguin correctament les condicions abans de subscriure el contracte. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.