Traducció d'actes

Les actes són documents que atesten per escrit un acte o un esdeveniment de naturalesa jurídica o d’altres tipus: actes notarials, actes de reunions, actes d’un congrés… De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Dades de contacte

    Ells ja treballen amb nosaltres