Traducció de resolucions judicials

Les resolucions judicials presenten les determinacions preses pels òrgans judicials competents seguint els tràmits processals que marca la legislació. De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el client no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en tribunals d’altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres