Traducció d'informes anuals

Els informes anuals són documents que mostren la situació i el funcionament de l’empresa, i que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria dels administradors. Així mateix, solen anar acompanyats per un informe dels auditoris i es presenten cada any als socis de l’empresa i al Registre Mercantil. De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres